Dutch article: Emerce Conversion: T-Mobile maakt API voor ‘klantwaarde’

English translation below

T-Mobile Nederland bouwt een API om informatie over klantwaarde van zijn abonnees te kunnen exporteren naar zijn eigen apps en die van derde partijen.

Met dit soort informatie in de hand kan het bedrijf zelf, of geaccrediteerde derde partijen, inhoud en aanbieden op maat gaan leveren op verschillende terreinen. Dat werd vanochtend duidelijk tijdens een presentatie op het event Emerce Conversion in Amsterdam.

De API, een technisch bruggetje om data te exporteren, is in eerste instantie bedoeld voor de eigen mobiele apps van T-Mobile. Gebruikers van die apps kunnen zodoende een aanbieding op maat krijgen zodra hun contract bijna is afgelopen. De app haalt via de API informatie over die klant op die iets zegt over wat en hoeveel die ene klant waard is voor T-Mobile. Hoe waardevoller de klant, hoe scherper de aanbieding zal zijn.

Binnen afzienbare termijn wordt het volgens marketeer Leon Gerrits ook mogelijk om dit soort data te exporteren naar derde partijen. “Daarbij moeten we wel selectief te werk gaan om de privacy van onze klanten te beschermen.”

Een van de bedrijven die zo’n API zou kunnen gebruiken, is IgnitionOne. T-Mobile is sinds november 2011 klant van dit bedrijf. IgnitionOne, voortgekomen uit de fusie van NetMining en SearchIgnite, heeft software die exact meet wat een sitebezoeker doet op de site van de telecomaanbieder. Slimme algoritmes berekenen vervolgens waar die bezoeker wel en geen interesse voor heeft.

Zo kan het gebeuren dat iemand tien pagina’s met Nokiatelefoons gedurende vijf seconden bezoekt en één met een Blackberry gedurende tien minuten. Gangbare meetmethodes stellen dat deze klant meer neigt naar Nokia. IgnitionOne kent meer ‘interessewaarde’ toe aan de Blackberry.

Dit soort informatie wordt vervolgens gebruikt om reclame te tonen aan de sitebezoeker en suggesties voor abonnementen. Dat leverde T-Mobile in een bepaalde, recente periode elf procent meer omzet op via de webwinkel.

Tot op heden geschieden de IgnitionOnemetingen en -analyses via anonieme cookies. Binnenkort kan T-Mobile zijn eigen informatie over klantwaarde laten combineren met de interesse-informatie van het analysebedrijf om de inhoud van zijn site en de aanbiedingen aan klanten verder te verfijnen.


English translation:

T-Mobile makes API for 'customer value'

T-Mobile Netherlands is building an API for information about customer value of its subscribers to be exported to its own apps and those of third parties.

With this information in hand, the company itself, or accredited third party, can deliver tailored content and services in various areas. That became clear this morning during a presentation at the event Emerce Conversion in Amsterdam.

The API, a technical bridge to export data, is intended primarily for their mobile apps from T-Mobile. Users of these apps can thus get a customized offer almost as soon as their contract expires. The app retrieves via the API information about that customer that says something about what and how much that one customer is worth to T-Mobile. The more valuable the customer, the better the offer will be.

Within the foreseeable future according to the marketer, Leon Gerrits, it will also be possible to export data to these third parties. "We must be selective in our approach to privacy to protect our customers."

One of the companies that could put this API to good use is IgnitionOne. T-Mobile has been a customer of this company since November 2011. IgnitionOne, resulting from the merger of Netmining and SearchIgnite, has software that precisely measures what a site visitor does on the site of the telecom provider. Smart algorithms then calculate what that visitor is interested in.

An example is that someone views ten pages with Nokia Phones for five seconds and visits a page with a Blackberry for ten minutes. Conventional measurement methods argue that this customer is intrested in Nokia. IgnitionOne attaches more 'interest value' to the Blackberry.

Such information is then used to show specific advertisements to the visitor and to give suggestions for subscriptions. That gave T-Mobile in a specified recent period eleven percent more revenue on the web store.

To date, the IgnitionOne measurements work via anonymous cookies. Soon, T-Mobile will be able to match it's own information about customer value with the interest information of the analyst firm to further refine the contents of the site and offers to customers.

Mehr über IgnitionOne

Jetzt loslegen 

oder anrufen +49 89 2102 998 880